Training 
บทความทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม ทำอย่างไร

วิธีการฝึกอบรม Training  กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นหัวใจของการฝึกอบรม Training  อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในการรวบรวมความพยายามและทรัพยากรการฝึกอบรมทั้งมวล มาเพื่อดำเนินการให้บังเกิดผลนั้นคือ “เทคนิควิธีการฝึกอบรม” ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกัน ปัจจัยอื่นของการฝึกอบรม Training มีอะไรบ้าง บุคลิกลักษ ณะภูมิหลัง ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้นว่าระดับการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ อายุ เพด ตำแหน่งหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ฝึกอบรม งบประมาณ ความรู้ ดวามสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร สถานการณ์ทั่วไป อนึ่ง ในการเลือกใช้วิธีการฝึกอบรมนั้น เจ้าหน้าที่หรือวิทยากรฝึกอบรม อาจเสือกใช้วิธีการฝึกหลาย ๆ วิธีควบคู่กันไป โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่เพียงวิธีเดียว การเลือกใช้หลาย ๆ วิธีปนกันนั้น อาจทำได้ 2 อย่าง คือ ลักษณะวิชาหนึ่ง ใช้วิธีหนึ่ง ส่วนลักษณะวิชาอีกอย่างหนึ่งก็ใช้อีกวิธีการหนึ่ง เช่น วิชาที่เน้นหนักในการให้ความรู้ทางทฤษฎี หรือการปูพื้นความรู้ขั้นฟื้นฐาน ก็อาจใช้การบรรยาย ส่วนวิชาที่สอนในต้านทักษะก็อาจให้มีการลงมือทำ หรือมีประสบการณ์ด้วยตนเอง […]