folk music
บทความทั่วไป

ดนตรีพื้นบ้าน กับวัฒนธรรมไทย

ดนตรีพื้นบ้าน folk music กับวัฒนธรรม ดนตรีและการผสมวงบรรเลงของไทยนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ดนตรีพื้นบ้าน folk music  และดนตรีแบบฉบับ เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นเรื่องที่มาของดนตรีพื้นบ้านพื้นเมือง ที่มาของดนตรีพื้นบ้าน folk music  ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และเป็นสมบัติของสังคม สังคมคือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกัน มีการกระทำโต้ตอบกัน สังคมเป็นสถาบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อันเป็นผลมาจากพฤติกรรม มของคนในสังคม ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายในกฎเกณฑ์ที่คนกลุ่มนั้นทำหนดขึ้น หรืออยู่กันอย่างมีความขัดแย้ง วัฒนธรรม หมายถึง การดำรงชีวิตหรือการดำเนินชีวิต ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมอันสลับชับซ้อน เช่น ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆความเชื่อ ศิลปะ ภาษา วรรณคดี ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถเฉพาะตัว จนอุปนิสัยของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  มีการแสดงออกในฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนด เกิดเป็นการแสดงออกที่เป็นลักษณะพิเศษบางชนิดของพฤติกรรม ที่บ่งบอกว่าเป็นกลุ่มหรือสังคมเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น ภาษา การแต่งกาย คนตรี ศิลปะการวาตรูป เครื่องปั้นดินเผา การแสดงการประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา การประกอบพิธีกรรม […]