Origins of Language
Blogging

เรียนรู้เรื่อง ต้นกำเนิดของภาษา คืออะไร

เรียนรู้เรื่อง Origins of Language ต้นกำเนิดของภาษา คืออะไร คำว่า ภาษา คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ The Origins of Language ที่พัฒนาต่อมาจนถึงการสื่อสารมวลชน สำหรับเหตุผลในข้อนี้ คงจะต้องพิจารณาก่อนว่าการสื่อสารของมนุษย์จะเข้ามาแทนที่ในสวนที่ไม่มีสื่อได้อย่างไร และการสื่อสารของมนุษย์ก็คือ พื้นฐานของการสื่อสาร สำหรับการกำเนิดของภาษา The Origins of Language คืออะไร สำหรับมนุษย์ในสมัยก่อนนั้น เช่น Australopithecus, Homo habilis, และHomo erectus มนุษย์พวกนี้ยังไม่มีการพูดเพื่อสื่อสารกัน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะลักษณะโครงสร้างของกล่องเสียง ยังเหมือนกับพวกลิงที่ส่งเสียงได้เท่านั้น ด้วยโครงสร้างทางกายภาพ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมเสียงให้เปล่งออกมาเป็นคำพูดได้ ในยุคของพวก Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ ประมาณ 150,000-125,000 ปีมาแล้ว พวกนี้สามารถสื่อสารกันได้โดยใช้ภาษาท่าทาง ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย และเสียงเท่าที่สามารถเปล่งออกมาได้ต่อมา ในช่วง 90,000 ถึง 35,000 ปีที่ผ่านมา มีมนุษย์เกิดขึ้นมากมายหลายจำพวกเข้ามาแทนพวก Neanderthal […]

diversity
บทความทั่วไป

ความหลากหลายของภาษา

ความหลากหลายของภาษา diversity นักภาษาเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลาย diversity ของภาษานั้น ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น (dialect) ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน ความหลากหลาย diversity ของภาษา เป็นอย่างไร ภาษาอังกฤษ ถือว่าในยุคปัจจุบันของโลกเรานี้ จัดเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี ภาษาของคนพูดภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มจึงมีลักษณะผิดเพี้ยนกันไป ยิ่งอยู่ไกลกันมากยิ่งผิดเพี้ยนกันไปแต่ละถิ่น และเมื่อไหร่ก็ตามภาษาถิ่นสองภาษ าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลย เมื่อนั้นก็จะถือว่าเป็นคนละภาษา คต่างภาษาจวงทางตอนใต้ของประเทศน  แม้จะไม่ได้มีการติดต่อกับคนไทยมาเป็นเวลานาน แต่ ม.รว.คึกฤทธิ์ปราโมช เล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านไปเยี่ยมประเทศจีนและมีโอกาสไปแถบ คุนหมิง ได้ยินคนจวงพูดกัน ก็เข้าใจ  เพราะมีความคล้ายกับภาษาเหนือของไทย ท่านจึงพูดกับเขาเป็นทำนองว่า เขาพูดภาษาไทยได้ เขากลับพูดว่า “มึงมาแต่ไหนจึงพูดจวงได้” เสียอีกคนปากีสถานพูด แต่อย่างไรก็ตามก็มีภาษาที่เราถือว่าเป็นคนละภาษาแต่พูดกันรู้เรื่อง เช่น ภาษาอูรดู […]

Language and Logic
บทความทั่วไป

ภาษาและตรรกะ

ภาษาและตรรกะ Language and Logic   Language and Logic เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผล ที่แสดงออกมาเป็นภาษา เหตุผลนั้นอยู่ในความคิด เวลาที่เราต้องการจะสื่อสาร ให้คนอื่นได้รับทราบและรับรู้ถึงเหตุผลในความคิดของเรา ก็ต้องใช้สัญลักษณ์ คือ ภาษา เป็นสื่อในการถ่ายทอดความเกิด ดังนั้น “ภาษา” และ “ตรรกวิทยา”ย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กัน แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่การจำแนกความแตกต่างระหว่างภาษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรรกวิทยา และ ภาษาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตรรกวิทยา หน้าที่ของภาษาและตรรกะวิยา Language and Logic เป็นอย่างไร เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ภาษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด และจัดว่ามันเป็นเครื่องมือที่แสนจะละเอียด และ ซับซ้อน จนเรามักจะใช้มันอย่างผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง มีนักปรัชญาในสมัยใหม่ท่านหนึ่ง ชื่อว่า เบิร์กเล่ย์ (George Berkeley : 1685 – 1753) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ภายา” ไว้ว่า “การสื่อสารความคิด … ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพียงอย่างเดียว ของภายา อย่างที่เราเข้าใจกัน […]