family
บทความทั่วไป วัฒนธรรม

ครอบครัวรูปแบบใหม่ ๆ ในสังคมปัจจุบัน

ครอบครัว family  รูปแบบใหม่ ๆ ในสังคมปัจจุบัน นักวิชาการเกี่ยวกับครอบครัว family ได้ทำการจำแนกแยกย่อยรูปแบบของครอบครัวออกมาได้ถึง 86 รูปแบบ แต่รูปแบบที่ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากมีดังในเนื้อหาของบทความ ดังต่อไปนี้ ครอบครัว family  รูปแบบใหม่ ๆ มีอะไรบ้าง ที่เกิดจากหนุ่มสาวอยู่ร่วมกันโตยมิได้จดทะเบียนสมรส มีเป็นจำนวนมากในสังคมตะวันตก ในสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน ถือว่าเป็นเรื่อง ธรรมดา เกิดจากหนุ่มสาว รักชอบ พึงพอใจ ซึ่งกันและกันมาอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลต่าง ๆ  อาทิเช่น ไม่ต้องการให้เกิดความผูกมัดกันเช่น การสมรส ซึ่งจะเกิดความผูกพันด้านกฎหมายตามมา ทางด้านเศรษฐกิจ จะพบทั้งหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันด้วย เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ เพราะการสมรสโดยถูกกฎหมาย อาจนำไปสู่การเสียสิทธิในด้านรายได้และทรัพย์สินบางประการ นักสังคมวิทยาคาดว่า ครอบครัวรูปแบบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าในทศวรรษหน้า  และมองว่าเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการเกี้ยวพาราสี การอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสของหนุ่มสาวมีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ โดยปราศจากข้อผูกพันทางกฎหมาย การอยู่ร่วมกันก็มิได้แตกต่างไปจากคู่สมรสปกติ ทั้ง 2 ฝ่ายจะแสดงบทบาทและแบ่งหน้าที่กันเหมือนคู่สมรสโดยทั่วไป เมื่อไม่พึงพอใจก็แยกจากกันไป การอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสเป็นที่นิยมปฏิบัติกันอย่างมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน ๆ เดียว  เป็นปรากฎฏการณ์ใหม่ที่ขี้ให้เห็นถึงการสลายตัวของระบบครอบครัวแบบเดิม […]