Solid waste
บทความทั่วไป

เรื่องของขยะมูลฝอย

เรื่องของขยะมูลฝอย Solid waste

สำหรับในเรื่องของ ขยะมูลฝอย Solid waste มีเนื้อหาเป็นอย่างไร มีทั้งหมดกี่ประเภท แต่ละประเภทมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปหาทำตอบกัน

ขยะมูลฝอย Solid waste treatment คืออะไร

ประเภทของมูลฝอย มีอะไรบ้าง

 • แบบทั่วไป หมายความถึง ขยะมูลฝอยอื่นใด ที่มิใช่มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • สามารถทำการย่อยสลายได้ หมายความถึง ประเภทเศษอาหาร เศษพืช ผักผลไม้รวมตลอดจนสิ่งอื่นใดที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อย และ ไม่ใช่ที่ติดเชื้อหรืออันตราย
 • ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง หมายความถึง ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น
 • สร้างอันตรายได้ หมายความถึง ที่มีส่วนประกอบหรือมีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย เช่น สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่มีความเป็นพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารอันตรายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ขยะติดเชื้อ หมายความถึง ที่มีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในปริมาณที่สามารถเกิดโรคได้ ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้น หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือชากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษา วิจัยเรื่องดังกล่าว ดังนี้
 1. ซากหรือขึ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจขันสูตรศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
 2. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นของมีคม เช่น มีด ใบมีด เข็ม หลอดแก้ว ภาซนะที่ทำด้วยแก้วสไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
 3. วัสดุที่มีการสัมผัสกับเลือด เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ เป็นต้น หรือนอกเหนือจากนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต
 4. ชนิดที่มีจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

 

 • ชุมชน (Municipal solid waste) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสดสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อจากการประมาณปริมาณมูลฝอยชุมชนที่จะมีในอนาคตนั้น พบว่าขึ้นกับความหนาแน่นของประชากร อัตราการเพิ่มของประซากรในพื้นที่นั้น ลักษณะของการบริโภค และสภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ประเภทของมูลฝอยชุมชน

 สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ได้ ดังนี้

 • Garbage ขยะเปียก หมายถึงขยะมูลฝอยที่ประกอบด้วย สารอินทรีย์และความชื้นที่ค่อนข้างสูง เช่น เศษอาหาร เศษผ้า เศษผลไม้ ขยะประเภทนี้สามารถย่อยสลายได้เร็ว และเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นำโรค และแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วย
 • Rubbish ขยะแห้ง เป็นขยะที่มีความขึ้นต่ำ และมักถูกย่อยสลายได้ช้า เช่นเศษวัสดุเหลือใช้จากบ้านเรือนและแหล่งธุรกิจ เช่น กระดาษ เศษหญ้า เศษแก้ว เป็นต้น
 • วัสดุที่เหลือทิ้งจาการที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรือชิ้นสวนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆ(Equipment Wastes) เช่น เครื่องมือหรือชิ้นสวนของรถที่ไม่ใช้แล้ว คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นที่ไม่ใช้แล้ว จัดเป็นชยะที่ย่อยสลายได้ยาก
 • Construction Wastes ขยะจากการก่อสร้างและสิ่งรื้อถอน เป็นขยะจากเศษวัสดุ สิ่งของก่อสร้าง เช่น เศษคอนครีต กระเบื้อง เศษไม้ ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง การรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

 

โดนสำหรับในประเทศไทย ได้มีหารพบว่าปริมาณมูลฝอยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการการจัดการที่ดี เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุน งบประมาณ เพื่อการจัดเก็บ รวบรวม การขนส่ง และการสร้างระบบการกำจัดที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังต้องมีการปรับปรุง และการกำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบบังคับ และกฎหมายที่เหมาะสมด้วย

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่