Reading
บทความทั่วไป

การอ่านเพื่อสรุปความหมาย

การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายสรุป reading

รูปแบบของการอ่านในลักษณะอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายสรุป reading นี้จะสามารถบอกได้ถึงสาระของเรื่องที่อ่านโดยอาศัยความหมายโดยนัยได้ หรือ แสดงความคคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้โดยมีเหตุผลประกอบ และบอกความหมายแฝงของคำศัพท์และข้อความที่อ่านได้ โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวิธีการอ่านแบบนี้กัน

วิเคราะห์ความหมายสรุปโดยนัย reading คืออะไร?

การวิเคราะห์สรุปความหมายหรือสรุปสาระสำคัญโดยนัย หมายถึงการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องสรุปหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง โดยนำข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จากที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นำมาเพื่อเป็นการพิจารณา โดยหาเหตุผลต่างๆมาประกอบเพื่อหาข้อสรุปว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเขียนออกมานั้น ผู้เขียนจะต้องการกล่าวถึงเรื่องใดทั้งนี้ผู้เขียนอาจมิได้ระบุไว้โดยตรงว่า ผู้เขียนกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่

ตัวอย่าง

The torrid sun drained the workers within hours. The incessant buzz of malaria-carrying mosquitoes made life miserable. Poisonous snakes were a constant danger. The jungle grew back almost as fast as the men could clear it. Many men died and had to be replaced.

 

Which is the implied main idea?

  1. The sun was hot.
  2. The conditions in the jungle were difficult.
  3. The men were working in the jungle
  4. People died of snakebite.

โดยจากข้อความดังกล่วจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้เขียนบรรยายสภาวะของคนงานที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบาก และยังมีสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายไปด้วยสัตว์ที่อันตรายถึงแก่ชีวิตมาให้อีก จากเรื่องที่อ่านนี้ ผู้อ่านจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะได้หาข้อสรุปว่าผู้เขียนต้องการจะบอกอะไรกับผู้อ่าน ข้อมูลที่เขียนได้กล่าวคือ

1.อากาศที่ร้อนจัด

2.สภาพแวดล้อมก็มีแต่สัตว์ร้าย เช่น ยุงที่นำเชื้อมาเลเรีย และ งูที่มีพิษ

3.บรรดาคนงานที่ทำงานอยู่ในป่า ต้องตายเพราะสัตว์ร้ายเหล่านี้

และเมื่อทำการนำข้อมูลต่างๆมาทำการพิจารณาแล้วนั้น คำตอบที่ดีที่สุดจึงเป็นข้อ b เนื่องจากรายละเอียดที่ผู้เขียนได้กล่าวมานั้น ล้วนแต่เป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากนานัปการ ดังนั้นข้อสรุปของข้อความนี้ก็คือ ประโยคที่มีบอกว่า สภาวะต่างๆในป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นเอง

 

วิเคราะห์ความหมายสรุปจากข้อมูลชนิดอื่นๆ

ลักษณะของการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความสรุปโดยทั่วไป คือ การอ่านเพื่อหาข้อสรุปที่ไม่ใช่สาระสำคัญของสิ่งที่อ่านแต่เป็นการหาข้อสรุปในเรื่องอื่นเท่าที่พอจะสรุปที่ไม่ใช่สาระสำคัญของสิ่งที่อ่านเป็นการหาข้อสรุปในเรื่องอื่นๆเท่าที่พอจะสรุปได้โดยอาศัยข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เช่น สรุปความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลหรือความคิดเห็นของผู้เขียน ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร หรือ เป็นการสรุปโดยนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น

 

โดยสรุปได้ว่า การอ่านเพื่อหาข้อสรุป นับว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้อ่าน เพราะเป็นทักษะที่ยาก เนื่องจากผู้อ่านจะต้องใช้ความสามารถหลายด้านออกมาเพื่อที่จะหาข้อสรุปออกมาได้ เช่น ความสามารถในการตีความ ความละเอียดรอบคอบในการคิดหาเหตุและผล และยังต้องจิตนาการที่ดีอีกด้วยต่อเนื้อหาที่คุณได้อ่าน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่