Origins of Language
Blogging

เรียนรู้เรื่อง ต้นกำเนิดของภาษา คืออะไร

เรียนรู้เรื่อง Origins of Language ต้นกำเนิดของภาษา คืออะไร

คำว่า ภาษา คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ The Origins of Language ที่พัฒนาต่อมาจนถึงการสื่อสารมวลชน สำหรับเหตุผลในข้อนี้ คงจะต้องพิจารณาก่อนว่าการสื่อสารของมนุษย์จะเข้ามาแทนที่ในสวนที่ไม่มีสื่อได้อย่างไร และการสื่อสารของมนุษย์ก็คือ พื้นฐานของการสื่อสาร

สำหรับการกำเนิดของภาษา The Origins of Language คืออะไร

สำหรับมนุษย์ในสมัยก่อนนั้น เช่น Australopithecus, Homo habilis, และHomo erectus มนุษย์พวกนี้ยังไม่มีการพูดเพื่อสื่อสารกัน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะลักษณะโครงสร้างของกล่องเสียง ยังเหมือนกับพวกลิงที่ส่งเสียงได้เท่านั้น ด้วยโครงสร้างทางกายภาพ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมเสียงให้เปล่งออกมาเป็นคำพูดได้ ในยุคของพวก Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ ประมาณ 150,000-125,000 ปีมาแล้ว

พวกนี้สามารถสื่อสารกันได้โดยใช้ภาษาท่าทาง ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย และเสียงเท่าที่สามารถเปล่งออกมาได้ต่อมา ในช่วง 90,000 ถึง 35,000 ปีที่ผ่านมา มีมนุษย์เกิดขึ้นมากมายหลายจำพวกเข้ามาแทนพวก Neanderthal มนุษย์พวกนี้มีชื่อเรียกว่าCro-Magnon (Homo sapiens sapiens)ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกมนุษย์ในปัจจุบัน ถ้าให้พวก Cro-Magnon แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ทันสมัย ก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันเลย เพราะพวกนี้มีกล่องเสียง ลิ้นและโครงสร้างของริมฝีปากที่เหมือนกับมนุษย์ปัจจุบัน

ที่สามารถควบคุมเสียงที่เปล่งออมาได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่พวก Cro-Magnon อาจพูดได้ จนกระทั่งพัฒนาจนเป็น ภาษา ในเวลาต่อมาการใช้ภาษาจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 40,000 ปีมาแล้ว และการสื่อสารก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกัน และต่อมาได้มีการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสำหรับการเก็บ  การค้นพบ การแพร่กระจายข่าวสารโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งใช้เวลานับพัน ๆ ปี มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และการฝ่าพันอุปสรรคต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา

การที่มีภาษาการเขียน ตัวอักษร สื่อที่เคลื่อนย้ายได้ หนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรเลข ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ ในปัจจุบัน เราสามารถใช้ภาษาและสื่อไปพร้อม ๆ กันได้ ซึ่งเป็นการเอาซนะระยะเวลาและระยะทางของมนุษย์

ความเป็นมาของการสื่อสาร

วิธีการการสื่อสารนั้นเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ได้ต่อสู้กับธรรมชาติและดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอยู่รอด โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้บรรลุผลในการทำงานต่าง ๆ มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เป็นชนเผ่า เป็นสังคม เป็นประเทศชาติ โดยใช้การสื่อสารระหว่างกัน

เพื่อการเข้าใจร่วมกัน สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักและห่วงใยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่พอใจซึ่งกันและกัน เกลียดกัน และเป็นศัตรูกันได้

 

และถ้าหากไม่มีการจัดการให้ผลของการสื่อสารเป็นไปตามที่ต้องการ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญ มนุษย์จึงให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสื่อสารมาเป็นเวลานานแล้วการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร ได้เริ่มมีมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่