Occupational disease
บทความทั่วไป

โรคจากการประกอบอาชีพ

โรคจากการประกอบอาชีพ  Occupational disease

ความหมายและความสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ Occupational disease คือ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับเงินทดแทน ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงโรคหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับงานหรืออยู่ในบรรยากาศของการทำงานที่เป็นพิษภัย จนเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมจนเจ็บป่วยเป็นโรค หรือพิการ

 

Occupational disease มีความหมายว่าอย่างไร

การเจ็บป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างคนงานผู้ที่อยู่ในบรรยากาศของการทำงานเกิดอาการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพงาน หรือเรียกว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคจากการประกอบอาชีพนับตั้งแต่มนุษย์ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งรู้จักคิดกันประดิษฐ์เพื่อการผลิตสิ่งของเครื่องใช้และมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตลอดเวลา สิ่งที่พบควบคู่กันมาก็คือความ เจ็บป่วยหรือโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน การผลิตต่าง ๆ

เช่น สมัยก่อนคริสตศักราชมีการพบว่าคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแยกสกัดโลหะเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งจากการสันนิษฐานเชื่อว่าคนงานหายใจเอาฝุ่นแร่จากการสกัดโลหะเข้าสู่ร่างกาย เกิดการสะสมของสารตะกั่วทำให้ป่วยเป็นโรคแพ้พิษตะกั่ว จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การผลิตที่ก้าวไกลของโลหะได้มีการนำสารเคมีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิตมากมาย

ดังนั้น จึงควรมีการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้วัตถุสิ่งของและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สัมผัสในการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นให้เกิดความปลอดภัยโรคจากการประกอบอาชีพอาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย เช่น การบาดเจ็บอย่างเฉียบพลันจากการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดโดยอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ การบาดเจ็บอย่างเรื้อรังของร่างกายทั้งภายในและภายนอกร่างกาย จากการทำงานซ้ำซากหรือการปฏิบัติตัวผิดท่าปฏิกิริยาภูมิแพ้จากบรรยากาศในการทำงาน ก่อเกิดโรคปอดชนิดต่าง ๆ จากฝุ่นหรือวัตถุอันตรายที่ได้สัมผัส พิษจากวัตถุอันตรายต่าง ๆ สารเคมี จากการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารทำละลาย การกลายพันธ์มะเร็ง และอื่น ๆ

สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ

เกิดขึ้นทุกวันในทุกมุมโลก เมื่อเกิดกับบุคคลซึ่งอยู่ในวัยทำงานและมีบทบาทความรับผิดชอบสำคัญของครอบครัวย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวและสังคม ทั้งในทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ดังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

สถานการณ์ในประเทศไทยโรคจากการทำงาน อุบัติเหตุ อุบัติภัย จากวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจในการรับรู้ถึงอันตรายและความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบมากกว่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเขตชนบทห่างไกล ดังจะเห็นได้จากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องและปลอดภัยในภาคเกษตรกรรม

ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตปีละมาก ๆ การเกิดโรคและอุบัติเหตุจากวัตถุอันตรายหลายครั้ง เช่น การป่วยจากโรคพิษของแมงกานีสของผู้ที่ทำงานผลิตถ่านไฟฉาย การเกิดโรคพิษของแอสเบสตอสกับคนงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่หินในปี พ.ศ.2529 ที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดจนถึงเสียชีวิต

 

โดยในปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกใบนี้นั้น ที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวไกล และสิ่งนี้เองที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชากร วัยทำงานที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดวามอยู่รอด และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออันตรายจากการประกอบอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยพิการ เสียชีวิต จากการได้รับสารพิษ การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ และที่สำคัญคือการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่เป็นนั่นเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่