Noun
บทความทั่วไป

ทำความรู้จักกับคำนาม Noun

ทำความรู้จักกับคำนาม Noun

เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาของคำนาม Noun และยังประกอบการสอนให้มีเนื้อหาทางด้านโครงสร้างทางภาษา คำศัพท์ ที่สอดคล้องกับระดับและเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องดำศัพท์และการอ่านได้ดียิ่งขึ้น 

คำนาม Noun คืออะไร

คือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ความคิด สถานที่ สภาวะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ฯลฯ โดยทั่วไป สามารถทำการแยกได้ดังนี้

 • คำสามานยนาม (Common Noun) เช่น mother, bank, education, faculty, personnel, introduction, history, nature, peace, success
 • คำวิสามานยนาม (Proper Noun) เช่น Johndon, Chiang Mai, Chonburi
 • คำสมุหนาม(Collective Noun) เช่น family, committee, herd

ลักษณะของคำนาม

จะสามารถทำการสังเกตได้จากลักษณะหรือรูปที่ปรากฏในคำหรือประโยด รูปที่เห็นได้ชัดคือรูปที่เป็นพหูพจน์ รูปที่มี suffix หรือ Prefix หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ  นอกจากนี้คำนามยังสามารถเป็นคำประสมได้

พหูพจน์ คำนามที่นับได้ส่วนใหญ่เมื่อเป็นพหู พจน์จะมีรูปไม่เหมือนกับ

เอกพจน์ บางดำทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม -3 หรือ -6s บางคำเปลี่ยนรูปไป 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โดยทั่วไป เติม –S เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

 • a girl two girls some girls
 • a plan three plans some plans
 • a chief two chiefs several chiefs
 • a giraffe three giraffes several giraffes
 • one month three months several months
 • two cages a cage many cages
 • a few pieces a piece three pieces
 • a day three days a couple of days

ตำแหน่งในประโยค

การที่จะบอกได้ว่าคำใดในประโยค เป็นคำนาม ดูได้จากตำแหน่งในประโยคที่มีคำนาม โดยทั่วไป ดูจากคำที่อยู่ข้างหน้าและ/หรือข้างหลังคำนามนั้น ๆ คำนามส่วนใหญ่ตามหลังคำที่เรียกว่า Article และ Determiner

รายละเอียดต่อไปนี้

Article (a, an, the) ซึ่งส่วนใหญ่นำหน้าคำนามนับได้ ตัวอย่างเช่น

 • Anyone can become a better carpenter if he or she wants to.
 • What is an average student like?
 • When you plan a trip, one of the first things you must do is to make a list of things to take.
 • An earlier theory said that the dinosaurs died because the earth had become colder.

 

โดย Mass  Noun คำนามที่นับไม่ได้ และคำนามที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่มีรูปพหูพจน์ จึงนำหน้าด้วย a หรือ an ไม่ได้ แต่สามารถใช้ดำที่แสดงจำนวนนับหรือบอกปริมาณได้ ตัวอย่างเช่น

 • pork three pounds of pork
 • news an item of news; a news item
 • information three pieces of information

Determiner ได้แก่ my, her, his, its our, your, their; this, these, that, those; such; what, which, whose; whichever, whatever; either, neither; other, another; every, all, each, both, some, any, many, most, much, a lot of, lots of, a few, few, several, a little, little, enough, no  

ตัวอย่างเช่น

 • You pass most of your subjects.
 • The teacher asked the student to fix his hair.
 • Would you mind posting these letters for me?
 • Would you like another piece of cake?
 • The children play with their friends in the park.
 • All rivers run into the sea.
 • Some factories pour toxic waste into water.
 • There were both dinosaurs which were plant-eaters and meat-eaters.

 

คำนามทุกคำนำหน้า (ทำหน้าที่เป็นประธาน หรือ Subject) และ/หรือ ตามหลังคำกริยา (ทำหน้าที่เป็นกรรม หรือ Object) หรือตามหลัง Verb to be (รวมทั้ง there is/are ซึ่งมีความหมายว่า มี) หรือ Copular Verbs 

ตัวอย่างเช่น

 • Life on earth depends on the sun.
 • Some factories pour toxic waste into water.
 • What is the purpose of a test?
 • Maybe you are an average student with an average intellect.
 • There are a lot of books in our library.

 

คำนามทุกคำตามหลังคำบุพบท (Preposition) ได้

 ตัวอย่างเช่น

 • Life on earth depends on the water.
 • Doctor are more interested in football than in biology, and in sports than in swimming.
 • The train that floats on air was first developed in West Germany and Japan.

คำนามที่เป็นสิ่งของ สถานที่ และความคิดมักจะตามหลังคำบุพบท ‘of”เพื่อบอกความสัมพันธ์ ขนาด หรือสัดส่วน ตัวอย่างเช่น

 • a box of gift.
 • a series of movie.
 • the place of sacrifice.
 • the last two of these products.
 • the performance of little singer.
 • tape recordings of the classroom proceedings.

คำนามทุกคำสามารถขยายได้ด้วยคำคุณศัพท์ (Adjective)

 ตัวอย่างเช่น

 • What is the short word for ‘photography’?
 • Skip less important material.
 • Chiang Mai is a large city in the north of Thailand.
 • Careless people who drop litter make public parks into dumps.
 • Some workers are under enormous strain.

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่