Minority
บทความทั่วไป

ปัญหาชนกลุ่มน้อย

ปัญหาชนกลุ่มน้อย Minority

ปัจจุบัน ในทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาชนกลุ่มน้อย Minority  โดยมีความมากน้อยแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งรวมของปัญหาชนกล่มน้อยอิตาลี อเมริกาใต้ จีน ยิว อเมริกันนิโกร ลาว ญวน เขมร ฯลฯ รวมทั้งในแถบเอเชียและอเมริกาใต้และไม่มีประเทศใดในโลกที่ประชากรมีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมด

Minority ปัญหาชนกลุ่มน้อย คืออะไร

เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเป็นที่รวมของบัญหาต่าง ๆ ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้น จะส่งผลไปกระทบ ไม่เฉพาะแต่ในสังคมของตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปกระทบถึงประเทศอื่นด้วย รวมทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวพันกับทัศนคติของคนในประเทศนั้นทั้งชนกลุ่มน้อยและใหญ่

นอกจากนี้ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ยังเกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกประเทศ จึงนับเป็นปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือนต่อชุมชนที่สำคัญยิ่ง เมื่อคนเราต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อถือต่างอุดมการณ์ และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ได้มาอยู่รวมกันก็จะเกิดความขัดแย้งกัน ในสังคมมนุษย์ในทุกที่ แม้แต่ในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สามีภรรยา ฯลฯ ก็ยังมีความขัดแย้งกัน ไม่มากก็น้อยตามสถานการณ์ ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ปัญหาชนกลุ่มน้อยเกี่ยวพันกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง กลุ่มอิทธิพล ปัญหาระหว่างประเทศ ฯลฯ 

คำว่าชนกลุ่มน้อย หมายถึงอะไร

หรือจะเรียกได้อีกอย่างว่า ชนต่างวัฒนธรรม หมายถึงคนจำนวนหนึ่งอาจจะมากหรือน้อยของประเทศ ที่อพยพมาจากดินแดนแถบอื่น หรือเป็นลูกหลานผู้อพยพที่ได้มีการตั้งถิ่นฐานมานานเป็นผู้ที่มีเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี แตกต่างไปจากชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ตามความเป็นจริงในหลาย ๆ ประเทศ ชนกลุ่มน้อยจะมีจำนวนมากกว่าชนกลุ่มใหญ่ เช่นในแอฟริกาใต้ ชาวผิวขาวซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ มีจำนวนน้อยกว่าชาวผิวดำ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ผิวขาว 25% : ผิวดำ 75%)

ในประเทศมาเลเซีย จำนวนชาวจีนและชาวอินเดีย ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีมากกว่าชาวมาเลย์ซึ่งเป็นภูมิบุตร ของประเทศเสียอีก ในทางวิชาการ อาจจำแนกชนกลุ่มน้อยได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่ใต้อำนาจของชนกลุ่มใหญ่และไม่มีอิทธิพลทางการเมือง
  2. ชนกลุ่มน้อย มีความแดกต่างกับชนกลุ่มใหญ่ ผู้คุมกลไกทางการเมือง ในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สี่ผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
  3. เกือบทุกประเทศในโลกประสบปัญหาชนกลุ่มน้อยทั้งนั้น

นโยบายที่ใช้กับชนกลุ่มน้อย

นโยบายที่รัฐบาลใช้กับชนกลุ่มน้อยของตนในประเทศต่าง 9 ทั่วโลกคือ

  1. นโยบายแยกพวก เป็นวิธีการแบบที่ชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ต่างคนต่างอยู่ นโยบายแบบนี้ไม่มีประเทศใดใช้แล้ว เพราะไม่อาจแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
  2. รวมพวก  วิธีการนี้เป็นแบบที่ซนกลุ่มน้อยมีความจงรักภักดีและมีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มใหญ่ แต่ยังคงรักษาชนบธร รมเนียมประเพณี ความเชื่อถือดั้งเดิมของตนไว้
  3. ผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม (ชาติ) เป็นวิธีการที่พยายามให้ชนกลุ่มน้อยค่อย ๆ ผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรมกับชนกลุ่มใหญ่ ทั้งทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ เป็นนโยบายที่ประเทศต่าง ๆ นิยมใช้กันในปัจจุบันควรหลีกเลี่ยงนโยบายที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันทางวัฒนธรรมและศาสนาคนเราทุกครักและหวงเหนอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตน ต้องการสืบทอดไว้ชั่วลูกหลานและตลอดไป

 

ในสมัยก่อนการอพยพโยกย้าย ไม่ว่าจะเป็นจากอังกฤษไปอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน ฯลฯ จากอินเดียไปมาเลเซีย บรูไน ไทย อินโดนีเซีย ฯลฯ ทำได้ง่าย ไม่ต้องมีทั้งการกรอกแบบฟอร์ม พาสปอร์ต วีซ่า เจ้าของบระเทศยินดีให้การต้อนรับ และนานไปก็เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองของประเทศนั้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่