Mass Communication
บทความทั่วไป

การสื่อสารมวลชล

การสื่อสารมวลชล Mass Communication

ปัจจุบัน การสื่อสารมวลชน Mass Communication สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นจำนวนนับล้านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์แต่อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อียิปต์โบราณ สัญญาณควันไฟ เสียงกลองได้ถูกส่งผ่านระยะเวลและระยะทางมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็คือ ในปัจจุบันผู้ส่งสารสามารถส่งสารไปยังผู้รับสารจำนวนมากได้พร้อมกันทันทีในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ผู้รับสารจะอยู่ในที่ต่าง ๆ กันก็ตาม

ความเป็นของการสื่อสารมวลชน Mass Communication เป็นอย่างไร

มนุษย์เราเริ่มทำการสื่อสารกันมาเป็นเวลาร้านานแล้ว นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา แต่ความสามารถในการที่จะใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเก็บหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพิ่งจะมีการพัฒนาขึ้นมาในระยะหลังนี้เอง สื่อ  คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านระยะเวลาและระยะทาง 

มันอาจจะดูง่ายเหมือนกับการแกะสลักหินหรืออาจจะดูหรูหราทันสมัยอย่างการเชื่อมโยงระบบการสื่อสารทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใตก็ตามบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารก็ยังคงเหมือนเดิม โดยผู้ส่งสารจะส่งสารไปหรือบันทึกไว้โดยใช้สื่อผ่านไปให้ผู้รับสารที่อยู่ที่อื่นหรือเวลาอื่น ผู้รับสารเมื่อได้รับสารแล้วก็จะแปลสารที่ได้รับการสื่อสารแบบใช้สื่อกลางก็เหมือนกับการสื่อสารในรูปแบบอื่นของมนุษย์

 มันคือกระบวนการที่เชื่อมโยงผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ในความหมายนี้ จะเห็นได้ว่า มีการใช้สื่อมานานแล้ว ในปัจจุบัน สื่อได้กระตุ้นให้มนุษย์มีความตื่นตัวที่เอาชนะระยะเวลาและระยะทาง เพราะเรากำลังอยู่ในยุคของการปฏิวัติการสื่อสารซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่การสื่อสารแบบเดิมที่มนุษย์เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  สื่อไม่ใช่สาร  แต่สารที่ถูกสร้างขึ้นก็อาจมีข้อจำกัด มันอาจจะเข้าใจได้ยาก เพราะสื่อหนึ่งก็มีความแตกต่างไปจากสื่ออื่น  มันอาจเสริมสร้างประสบการณ์ของการสื่อสารด้วยการรับรู้ หรือการจินตนาการ โดยไม่มีการเผชิญหน้ากันในระหว่างการสนทนา หรือสารอาจจะมีความถูกต้องน้อยลงก็ได้ เมื่อสารได้ไปถึงผู้รับสาร 

กระบวนการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อสื่อมวลชนในปัจจุบันถูกใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับ ภาษา ที่ใช้ถึงแม้เรากำลังอยู่ในยุคของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เราก็ยังอยู่กับกระบวนการสื่อสารชั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้รายงานข่าวจะใช้คำใช้ประโยคในหนังสือพิมพ์ หรือทางวิทยุโทรทัศน์อย่างไร จึงจะเป็นภาษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ทันที

ความหมายของคำว่า การสื่อสาร (Communication)

โดยทั่วไปหมายถึง การติดต่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง ในการสื่อสารจะไม่คำนึงถึงกระบวนการ แต่คำนึงถึงสาร(message)ที่ถูกส่งมามากกว่า Claude Shannon ได้กล่าวถึงการส่งข่าวลารในการสื่อลารว่า ต้องมีหลักในเรื่องของความไม่แน่นอนในสารที่ถูกผลิต ตัวอย่างคือ ถ้าคุณรู้ก่อนว่าเพื่อนกำลังจะพูดอะไร ก่อนที่เขาจะพูดออกมา แสดงว่าเพื่อนไม่มีเทคนิควิธีในการที่จะพูด หรือในการส่งข่าวสารเลย 

 

คำว่า communication และ community มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน ซึ่งเหมือนกับ คำว่า common-communis ลักษณะที่หมือนกันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจกระบวนการสื่อสารได้ใน 2 ระดับ  คือ ระดับที่หนึ่ง  คุณลักษณะของกระบวนการสื่อสารควรจะมีมากกว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในสิ่งที่เหมือน ๆ กัน เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา ค่านิยม และความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ก็คือคุณลักษณะของชุมชนของแต่ละบุคคลด้วย ระดับที่แสดง กระบวนการสื่อสารมวลชนต้องการการเข้ารหัส(encoding โดยผู้ส่งสาร และถอดรหัส(decoding) โดยผู้รับสาร ซึ่งสามารถทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ เพียงผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าใจในการเข้ารหัสและถอดรหัสร่วมกันและสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก็คือ ภาษา

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่