Management School
บทความทั่วไป

การบริหารโรงเรียน

การบริหารโรงเรียน Management School

การบริหารโรงเรียน Management School คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกัน ซึ่งลักษณะของการดำเนินการเหล่านี้เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือแม้กระทั่งประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่นความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผนทั้งใน โรงเรียนและนอกโรงเรียน

หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรือนมีต่อโรงเรียน Management School มีอะไรบ้าง

งานที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องทำประกอบด้วย

 • งานเกี่ยวกับคณะบุคคลผู้ร่วมงาน ได้แก่ การบริหารงานบุคคลที่อยู่
 • พัฒนาหลักสูตร
 • การจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • จัดการด้านงบประมารและการเงินต่าง ๆ
 • สร้างความสีมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 • จัดองค์กการและรูปแบบของหน่วยงาน
 • บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุดคลในโรงเรียน มีขอบข่ายที่สำคัญ 4 ประการคือ

 • คัดเลือกบุคคล
 • บำรุงรักษาบุคคล
 • พัฒนาบุคคล
 • ให้บุคคลพ้นจากงาน
 • สรรหาคัดเลือกบุคคล หมายถึง การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน

หลักในการเลือกสรรบุคคล

 • กำหนดสิ่งที่ต้องการของงานที่จะเลือกสรรคนมาบรรจุไว้เป็นการ
 • จัดการกำหนดถึงคุณสมบัติของคนที่จะต้องมีในการทำงานนั้นไว้อย่างแน่ชัด
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คนมาสมัครเพื่อทำการเลือกสรร

วิธีการสรรหาบุคดล

 • สอบแช่งชัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน กำหนดตำแหน่งไว้ มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ทุทคน
 • คัดเลือก ไม่มีการสอบแข่งขันใช้ในกรณีที่มี เหตุพิเศษหรือการ บรรจุแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนในการสรรหาบุคคล

 1. ประกาศรับสมัคร
 2. 2.เขียนใบสมัคร
 3. ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานตลอดจนคุณสมบัติอย่างอื่น
 4. .ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
 1. พิจารณาคัดเลือกทั้งสอบอ้อเอียนและสีมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกายหลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือก
 3. ทำการประกาศผลการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง

และหลังจากการคัดเลือกบุคคลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำแหน่งพร้อมทั้งการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การทดลองปฏิบัติราชการ การทดลองปฏิบัติราชการกับการกำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งก่อน เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูความ สามารถและการปฏิบัติงานทั่วไป

บำรุงรักษาบุคลากร

 • บำรุงรักษาบุคลากรที่สำคัญคือ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ บุคลากรเพื่อช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร

สวัสดิการ หมายถึง อะไร

 การจัดสิ่งของและกิจกรรมที่จะสนองความพิงพอใจ และความต้องการของบุคคล โดยมีความหวังว่า ความพึงพอใจนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึง การใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์แก่องค์การนั้น ๆ มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการให้แก่บุคคล

 • เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร
 •  เป็นสิ่งจูงใจในการจัดหาบุคลากรเข้ามาทำงาน
 •  บำรุงรักษาบุคลากรให้มีความจงรักภักดี ชื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน
 • เพิ่มผลผลิตแก่หน่วยงานให้สูง
 • ให้ได้งานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 • ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้ง ขาดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
 • ลดการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของบุคลากรในหน่วยงาน
 • ให้บุคลากรในหน่วยงานอุทิศเวลาแรงงานในการปฏิบัติงานใน
 • ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
 • ลดการขาดงาน ลางาน และเปลี่ยนงานของบุคลากรในหน่วยงาน
 • ลดความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 • ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้อยู่ในสภาพปกติ

หลักการจัดสวัสดิการ

 • สวัสดิการที่จะจัดขั้นควรให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง
 • การที่จัดสวัสดิการให้มีขึ้นควรมีขอบเขตครอบคลุมถึงบุคคลรั้งกลุ่มมากกว่าที่จะช่วยเหลือคนใดคนหนึ่ง
 • ขยายสวัสดิการให้กว้างขวางเท่าที่จะทำได้
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการควรคาดคะ เนคำนวณได้ และเหมาะสมกับสภาพทางการเงิน

ลักษณะของงานสวัสดิการ

สวัสดิการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

 • เงินบำเหน็จบำนาญ
 • การประกันชีวิต
 • บริการตรวจสุขภาพและอุบัติ เหตุ
 • สหภาพสินเชื่อกับบุคลากรหน่วยงานให้ดีขึ้น

 

และทั้งหมดนี้เองก็คือการจัดการของระบอบการทำงานในโรงเรียนที่เป็นส่วนหน้าที่ของเหล่าบรรดาผู้บริหาร ที่ต้องอาศัยทั้งหลักความรู้และความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องใต้บังคับบัญชา

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่