family
บทความทั่วไป วัฒนธรรม

ครอบครัวรูปแบบใหม่ ๆ ในสังคมปัจจุบัน

ครอบครัว family  รูปแบบใหม่ ๆ ในสังคมปัจจุบัน

นักวิชาการเกี่ยวกับครอบครัว family ได้ทำการจำแนกแยกย่อยรูปแบบของครอบครัวออกมาได้ถึง 86 รูปแบบ แต่รูปแบบที่ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากมีดังในเนื้อหาของบทความ ดังต่อไปนี้

ครอบครัว family  รูปแบบใหม่ ๆ มีอะไรบ้าง

  • ที่เกิดจากหนุ่มสาวอยู่ร่วมกันโตยมิได้จดทะเบียนสมรส

มีเป็นจำนวนมากในสังคมตะวันตก ในสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน ถือว่าเป็นเรื่อง ธรรมดา เกิดจากหนุ่มสาว รักชอบ พึงพอใจ ซึ่งกันและกันมาอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลต่าง ๆ  อาทิเช่น ไม่ต้องการให้เกิดความผูกมัดกันเช่น การสมรส ซึ่งจะเกิดความผูกพันด้านกฎหมายตามมา ทางด้านเศรษฐกิจ จะพบทั้งหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันด้วย เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ เพราะการสมรสโดยถูกกฎหมาย อาจนำไปสู่การเสียสิทธิในด้านรายได้และทรัพย์สินบางประการ นักสังคมวิทยาคาดว่า ครอบครัวรูปแบบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าในทศวรรษหน้า 

และมองว่าเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการเกี้ยวพาราสี การอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสของหนุ่มสาวมีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ โดยปราศจากข้อผูกพันทางกฎหมาย การอยู่ร่วมกันก็มิได้แตกต่างไปจากคู่สมรสปกติ ทั้ง 2 ฝ่ายจะแสดงบทบาทและแบ่งหน้าที่กันเหมือนคู่สมรสโดยทั่วไป เมื่อไม่พึงพอใจก็แยกจากกันไป การอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสเป็นที่นิยมปฏิบัติกันอย่างมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว

  • ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน ๆ เดียว 

เป็นปรากฎฏการณ์ใหม่ที่ขี้ให้เห็นถึงการสลายตัวของระบบครอบครัวแบบเดิม ๆ เนื่องมาจากการที่บุคคลนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น สมรสร้าลง และหย่าร้างมากขึ้น บุคคลเหล่านี้จะแยกตัวเองออกจากครอบครัวเดิมมาอยู่โดดเดี่ยว พึ่งพาตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทางด้านอารมณ์ ไม่สนใจบุคคลอื่น  ปราศจากอารมณ์ที่จะไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่เข้าใจความรู้สึกของบุคคลอื่น นอกจากตนเอง คือเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ขาดทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ติดต่อกับบุคคลอื่นโดยผ่านระบบอิเลคทรอนิค มีชีวิตอยู่อย่างว่างเปล่า นำไปสู่การฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันเมืองใหญ่ ๆ ของโลกจะมีครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยู่เพียงคนเดียวสูงขึ้น เพราะมีที่พักอาศัยรูปแบบต่าง ๆ สำหรับคนที่อยู่คนเดียวไว้บริการ เช่น อพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานบริการสำหรับคนโสด เช่น บาร์ หรือ ผับ การท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จัดสำหรับคนที่โดดเดี่ยว สำหรับบางคนจากการออกไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนตามสถานบริการ อาจจะเจอคนถูกใจ ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันหรือนำไปสู่การสมรส สร้างครอบครัวขึ้นมาได้

 ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่เรียกว่า พวก Yuppy (y = young, u= urban, p=professional มีความรู้, pies = หลายคน) ยิปปี้คือกลุ่มหนุ่มสาวที่มีความรู้สูงเฉพาะด้านอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่มีรายได้สูง ชีวิตสุขสบาย ไม่ติดยาเสพติด ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักการเงิน การธนาคาร วิศวกร นักบริหาร อายุยังไม่มาก ชีวิตขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ บัตรเงินอิเลคโทรนิค และแยกอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวตามคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนท์ 75 % เป็นคนโสด เมื่อเลิกงานจะใช้ชีวิตอยู่ตาม Health club, Sport Club เพื่อหาเพื่อนที่มี

กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมประเภทเดียวกัน พวกคนกลุ่มนี้จะแต่งงานช้าและเมื่อแต่งงานก็จะมีลูกน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของสังคมปัจจุบัน

  • ที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวกับลูก 

 ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเพิ่มสูงขึ้นครอบครัวประเภทนี้เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่มิได้สมรสกันแยกทางกันไป หรือเกิดจากพ่อแม่ที่หย่าร้างกันตามกฎหมายหรือพ่อหรือแม่เสียชีวิตไป เป็นต้น ในสวีเดนครอบครัวที่มีเฉพาะแม่และลูกมีถึงกว่า 15 % ของครอบครัวทั้งหมด ส่วนครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อและลูกมีเพียงประมาณ 3 % เท่านั้น เหตุผลเนื่องมาจากสังคมยอมรับครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวกับลูก โดยรัฐฯให้สวัสดิการอย่างมาก ทั้งหญิงและชายสามารถหยุดงานเพื่อดูแลลูกได้ พ่อที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานสามารถหยุดงานดูแลลูกได้โดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 15 สัปดาห์ โดยสามารถกลับไปทำงานเดิมได้ ถ้ามีลูกฝาแฝดจะหยุดเพิ่มได้อีก  สัปดาห์ ในกรณีที่เด็กอยู่กับแม่โดยไม่มีพ่อ รัฐจะให้ความช่วยเหลือในรูปค่าใช้จ่าย และสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้พ่อหรือแม่ออกไปทำงานในตอนกลางวัน 

  • มีผู้ใหญ่เป็นแกนแต่ไม่มีลูก ในประเทศพัฒนาแล้ว 

สำหรับในครอบครัวที่ไม่มีลูกมีเป็นจำนวนมาก เพราะการสมรสมุ่งอยู่ที่การตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และความพึงพอใจทางเพศเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาความเป็นพ่อ เม่ หรือการมีถูกสืบเผ่าพันธุ์

เพราะการมีลูกถือเป็นภาระ หรืออุปสรรคในการเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทำให้อัตราการเกิดของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก  จนบางประเทศต่ำกว่าอัตราการตาย ทำให้ประชากรของประเทศที่มีอยู่ลดลง และอาจจะสิ้นชาติได้ในอนาคต ถ้าครอบครัวรูปแบบนี้มี

มาก ๆ ซึ่งการไม่ต้องการมีลูกส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ แต่การไม่มีลูกทำให้สามีภรรยาสามารถใช้ชีวิตได้โดยอิสระและดำเนินชีวิตไปในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้

  • ที่เกิดขึ้นจากการสมรสใหม่ที่เกิดจากบุคคลที่หย่าร้าง หรือคู่สมรสเสียชีวิต 

ตกลงสมรสและอยู่ร่วมกันและแต่ละฝ่ายต่างนำครอบครัวของตนเองซึ่งมีลูก   เข้ามาอยู่รวมกันภายใต้ครัวเรือนเดียวกัน ดังนั้น ครอบครัวรวมจะมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สามีและภรรยา ที่แต่ละฝ่ายนำลูกติดมาอยู่รวมกันกับลูกที่เกิดจากการสมรสใหม่ด้วย ในสหรัฐอเมริกามีเด็กประมาณ 25 % อยู่ในครอบครัวรูปแบบนี้ ซึ่งมีผลดีเพราะมีความอบอุ่น เกิดการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีผลเสียตามมา คือ อาจนำไปสู่การมี

ความสัมพันธ์ทางเพศแอบแฝง ระหว่าง พ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยง กับลูกเลี้ยง และจากพี่น้องที่ต่างสายโลหิตกัน คือเป็นลูกติตพ่อและติดแม่เข้ามา

  • คอมมูน

 เป็นรูปแบบครัวเรือนที่ปรากฎในสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น คอมมูนของพวกคีบุชในประเทศอิสราเอล เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2คอมมูนคือครัวเรือนที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 – 3 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยสายเลือดหรือไม่ก็ตาม คอมมูนเป็นหน่วยที่พักอาศัยที่สลายตัวได้ง่าย แต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนมีเสรีภาพ และทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง แต่จะมีการช่วยกับรับภาระเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ดูแลซึ่ง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่