concepts in environmental chemistry
บทความทั่วไป

แนวคิดเรื่อง เคมีสิ่งแวดล้อม

concepts in environmental chemistry แนวคิดเรื่อง เคมีสิ่งแวดล้อม

ในเรื่องของแนวคิดสำหรับเคมีสิ่งแวดล้อมนั้น  concepts in environmental chemistry เราจะศึกษาความสำคัญของเคมีในการสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะพิจารณาที่มลพิษว่าคืออะไร มาจากไหน ตรวจวัดได้อย่างไรปัญหาที่เกิดจากมลพิษและจะสามารถลดหรือควบคุมได้อย่างไร? ในหัวข้อเหล่านี้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบำบัดของเสีย เนื่องจากของเสียสามารถกลับกลายเป็นมลพิษได้ ถ้าหากว่าได้รับการบำบัดอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อมบางอย่าง และการอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เราจะใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้

แนวคิดเรื่องเคมีสิงแวดล้อม concepts in environmental chemistry คืออะไร

คือการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่รวมตัวในทั้ง 4 ส่วนของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาแล้วว่า คืออะไร พบได้ที่ไหน เกิดปฏิกิริยาอย่างไร เคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นๆของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมอย่างไรกิจกรรมของมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของปัญหานี้ โดยการนำสารเคมีชนิดใหม่ ๆ เข้าสู่สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ยังมีผลต่อสารเคมีที่มีอยู่โดยธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม ซึ่งไปเปลี่ยนแปลง กระบวนการต่าง ๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม คืออะไร

โดยรวมทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม จะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ

  1. Atmosphere ได้แก่ ชั้นของเก๊สที่ปกคลุมผิวของโลก
  2. Hydrosphere ได้แก่ น้ำของโลก ส่วนใหญ่จะพบในมหาสมุทร
  3. Geosphere ได้แก่ ส่วนที่เป็นของเข็งของโลก รวมถึงดินด้วยชั้นบนสุดของ geosphere เรียกว่าLithosphere
  4. Biosphere ได้แก่ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร

คือ การศึกษาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ของสิ่งแวดส้อม และอันตรกิริยาซึ่งกันและกัน ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของ Biosphere มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

Biogeochemical cycles คืออะไร

กระบวนการต่าง ๆ ทางธรรมชาติโดยมากจะถูกอธิบายโดยใช้ “Biogeochemical cycles” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงธาตุและสารประกอบทางเคมีเคลื่อนย้ายระหว่าง atmosphere, hydrosphere, geosphere และ biosphere อย่างไร เราจะศึกษาวัฏจักรที่สำคัญที่สุดทั้ง 4 คือ

  1. Carbon Cycle
  2. Nitrogen Cycle
  3. Phosphorous Cycle
  4. Water Cycle

มลพิษ คืออะไร?

ในความคิดความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ มลพิษ คือปัญหาที่รุนแรงที่สุดปัญหาหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับผลจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไร ก็ดี มีความสำคัญที่จะมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับว่าที่แท้จริงแล้ว มลพิษถืออะไร มาจากไหน และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ถ้าเรารู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เราสามารถจะตัดสินได้ว่ามลพิษใดมีความรุนแรงสูงสุดแถะจะควบกุมได้อย่างไร

มลพิษได้ถูกกำหนดว่า “การมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปในที่ที่ไม่ควรจะมี” ในกรณีนี้ “มากเกินไป” หมายความว่าเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ พูดให้ชัดเจนว่าอันตรายอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองมากกว่าทางด้านเคมี เราควรจะห่วงใยอันตรายต่อมนุษย์เท่านั้นหรือต่อสัตว์อื่น ๆ หรือพืชหรือต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

และสารเดมีใด ๆ ถึงแม้ว่าโดยปกติจะไม่เป็นพิษ สามารถจะกลายเป็นสารมลพิษได้ถ้าหากว่ามีอยู่ในความเข้มข้นที่สูง แม้แต่สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำตาล หรือเกลือ อาจก่อให้เกิดสภาวะเป็นพิษได้ที่ระดับความเข้มข้นที่สูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักรของไนโตรเจน และวัฏจักรของฟอสฟอรัสในธรรมชาติ สามารถเป็นมลพิษได้เมื่อทำเป็นปุ๋ยและถูกใช้มากเกินไป

 

ซึ่งการที่สารเคมีใดที่ถูกใส่เข้าไปในสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ จะเรียกว่า สิ่งปนเปื้อน(contaminant) จะเป็นการเข้าใจผิดที่คิดว่า สิ่งปนเปื้อนทั้งหมดเป็นสารมลพิษ แม้ว่าสารที่มีความเป็นพิษอาจเป็นเพียงสิ่งปนเปื้อนถ้าหากว่ามีอยู่ในที่และที่ความเข้มข้นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ในปัจจุบันได้มีเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีความไวสูงมาก ๆ จึงมีโอกาสเป็นไปได้ ที่จะพบการปนเปื้อนของสารเกมีที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตขึ้นมาในเกือบทุกบริเวณในโลก

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่