Beliefs and Disbeliefs
บทความทั่วไป

ความเชื่อและความไม่เชื่อ

ความเชื่อและความไม่เชื่อ Beliefs and Disbeliefs

Beliefs and Disbeliefs พ่อแม่มัก จะถามลูกสาวหรือลูกชายวัยรุ่นว่า “ทำไมลูกทำอย่างนั้น” สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นจำนวนล้าน ๆ ครอบครัวทั่วโลกเรามักจะได้ยินเด็กวัยรุ่นตอบพ่อแม่ของเขาว่า “เพราะว่า” หรือ “ลูกมีเหตุผลของลูก” คำตอบเช่นนี้จะทำให้พ่อแม่คิดว่าพวกวัยรุ่น ไม่สนใจที่จะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์

ข้อสมมติฐานของ Herbert Blumer สำหรับเรื่อง Beliefs and Disbeliefs

ได้มีการกล่าวไว้ว่า ข้อสมมติฐานชั้นพื้นฐานของการโต้ตอบอย่างมีสัญลักษณ์ (symbolic interaction) คือ บุคคลจะประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีความหมายสำหรับเขาและเขาได้กล่าวต่อไปว่า นักสังคมศาสตร์ทั้งหลายก็ยอมรับความจริงข้อนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจทำการวิจัยเลย

ต่อมา William W. Reeder ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลแห่งกระทำของบุคคล และได้ทำการระบุ ปัจจัยความเชื่อและความไม่เชื่อ 10 ประการ ที่มีผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของบุคคล Reeder ได้ใช้ Guttman scale ในการ วัดความเชื่อและความไม่ เชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ๆ จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชากรแต่ละประเภทจะมีรูปแบบหรือกระสวนแห่งพฤติกรรมโดยเฉพาะ และรวมกันเข้าเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสังคม 

ปัจจัยความเชื่อและความไม่เชื่อ 10 ประการ คือ

  • เป้าหมาย ความต้องการทางร่างกาย ความสอดคล้องกัน การบำรุงปกปักรักษา ความปลอดภัย ความรัก ความเป็นเจ้าของ การได้รับการยกย่อง ความต้องการ เกียรติยศชื่อเสียง การทำกิจกรรมอย่างอิสระ การแสดงความสามารถของตนให้เกิดผลต่อสังคมและการบริหารความรู้ ความสวยงามและสุนทรียภาพ
  • ความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับ การเกิดมีขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ คุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ความเชื่อและการกระทำในอดีตของสิ่งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ที่มีต่อสิ่งอื่น ๆ และสิ่งเหล่านั้นเป็นเจ้าของร่วมกันและสิ่งเหล่านั้นเป็นอิสระต่อกันและกัน
  • ค่านิยม การประสบความสำเร็จ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติจริง ความก้าวหน้า ความสะดวกสบายทางวัตถุ ความสามารถของการเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเข้าใจ ความศรัทธาในวิทยาศาสตร์ ความเชื่อใน ระบอบประชาธิปไตย ความเชื่อในความเสมอภาค ความเชื่อในอิสระภาพและเสรีภาค ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าความซื่อสัตย์ ความประพฤดีในเรื่องเพศ
  • นิสัยและขนบธรรม วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา วิธีการต่อสู้กับความวิตกกังวล การรับรู้เกี่ยวกับการโต้ตอบ ที่เหมาะสมสาหรับสถานการณ์เหล่านั้น ซึ่งการโต้ตอบแบบหนึ่งแบบเดียวเท่านั้น ที่คิดว่า เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น
  • ความคาดหวัง ความคาดหวังตำแหน่ง บทบาทความคาดหวัง ความคาดหวังทางปหัสถาน ความคาดหวังทางสถานการณ์ ความคาดหวังของตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ทำที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ
  • ข้อผูกพัน การทำสัญญา ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงทางวาจา ข้อผูกพันที่เกิดจากการยอมรับตำแหน่ง ข้อผูกพันซึ่งเกิดการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อผูกพันซึ่งขึ้นอยู่กับการกระทำ เช่น การลงคะแนนเสียง การแสดงความคิดเห็น การแสดงบพบาท และข้อผูกพันซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  • การบังคับ การใช้กำลังร่างกาย การใช้กำลังทหาร กฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับ เศรษฐกิจ ประชามติ การข่มขู่เอาชีวิต การข่มขู่ด้วยวิธีการที่รุนแรงและอันตราย ความพิการ ความเจ็บป่วย สถานการณ์แวดล้อม และการกระทำของธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลูกเห็บตก พายุ เป็นต้น
  • โอกาส การรับรู้ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสถานการณ์ ลำดับชั้นอำนาจ อำนาจสั่งการ เงิน ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ ทักษะ สิทธิการรับเลือก กำลังคน ความสะดวกสบาย ความรับรู้ ขนาด พละกำลัง สติปัญญา สุขภาพอนามัย ความสามารถหนทานได้ และเวลา
  • ความสามารถ  การรับรู้ถึงความสามารถของผู้กระทำที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เขาอาจจะเผชิญตามขีดความสามารถที่เขามีอยู่ ลำดับขั้น อำนาจ อำนาจสั่งการ เงิน ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความรู้ ทักษะ สิทธิในการรับเลือกกำลังคน ความสะดวกสบาย ความรับรู้ ขนาด พละกำลัง สติปัญญา สุขภาพอนามัย ความสามารถทนทานได้ และเวลา
  • การสนับสนุน จำนวนความช่วยเหลือหรือการคัดค้านที่ผู้ทำรับรู้ว่าผู้อื่นจะให้การช่วยเหลือในการกระทำสิ่งนั้น ลำดับชั้น อำนาจ อำนาจสั่งการ เงิน ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทักษะ สิทธิการรับเลือก กำลังความสะดวกสบาย ขนาด พละกำลัง สุขภาพอนามัย ความสามารถ ทนทานได้ เวลา การยกย่อง การรับประกันความเสียหาย ผลกำไรหลักเหตุผล เป้าหมาย หรือกำลังเสริม การสร้างบรรยากาศที่ดีและการยอมรับปฏิบัติตาม

โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่เป็นตัวแปรทางสังคมวิทยาที่เก่าแก่นี่สุด ก็คือ ทัศนคติ : ความพร้อมที่จะแสดงออกแห่งพฤติกรรม เป็นความรู้สึกภายใน เช่นความรู้สึกชอบ เกลียด หรือเฉย ๆ ต่อบุคคล วัตถุ หรือองค์การ ทัศนคตินี้รวมทั้งพฤติกรรมปัจจุบัน พฤติกรรมในอดีต หรือ วัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆซึ่งเป็นผลผลิตของพฤติกรรมในอดีต

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่