บทความทั่วไป

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาโครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามให้กับฟาร์มรุ่งอรุณ สำหรับให้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามเพื่อเป็นสื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ24ปีขึ้นไปให้เกิดความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งก้ามกรามและเกิดความสนใจจากสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นำไปประกอบวิชาชีพได้ จึงสรุปผลการวิจัยศิลปะนิพนธ์ โดยแบ่งการสรุปผลได้ ดังนี้

 

บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปโครงการ หลักการ เหตุผล การกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลประโยชน์จากการศึกษา และกำหนดขอบเขตการศึกษา ไปจนถึงการวางแผนการดำเนินงาน วิธีศึกษาดำเนินงาน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทที่ 2 ส่วนของเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำการศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้่งขาว กุ้งก้ามกราม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาการสร้างสื่อให้ความรู้ในส่วนนี้ได้ทำการศึกษาทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

 • ประวัติและความเป็นมาของรุ่งอรุณฟาร์ม

ส่วนที่ 2 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์

 • การออกแบบอัตลักษณ์
 • ความหมายของอัตลักษณ์

ส่วนที่ 3 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม

ส่วนที่ 4 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ

 • การออกแบบสื่อให้ความรู้
 • การออกแบบกราฟิก
 • สีที่ส่งผลต่อความรู้สึก
 • ความหมายของการออกแบบ
 • ความหมายขององค์ประกอบศิลป์และหลักองค์ประกอบทางศิลปะ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากบทที่ 2 เป็นการนำข้อมูลจากบทที่ทำการวิเคราะห์ถึงหลักการและกรรมวิธีต่างๆที่นำมาใช้ในการออกแบบต่างๆไปจนถึงข้อดีข้อเสียเพื่อเป้นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลงานให้ตรงตามจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด โดยวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

 • ประวัติและความเป็นมาของรุ่งอรุณฟาร์ม

ส่วนที่ 2 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์

 • การออกแบบอัตลักษณ์
 • ความหมายของอัตลักษณ์

ส่วนที่ 3 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม

ส่วนที่ 4 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ

 • การออกแบบสื่อให้ความรู้
 • การออกแบบกราฟิก
 • สีที่ส่งผลต่อความรู้สึก
 • ความหมายของการออกแบบ
 • ความหมายขององค์ประกอบศิลป์และหลักองค์ประกอบทางศิลปะ

ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นแนวทางในการออกแบบ โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามให้กับฟาร์มรุ่งอรุณ

เมื่อทำการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ส่วน จะได้ผลลัพธ์ของการออกแบบโครงการนี้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

บทที่ 4 การสร้างสรรค์งานออกแบบหลังจากที่ได้ข้อสรุปต่างๆในการศึกษาวิเคราะห์หลักการต่างๆทั้งหมดที่ผ่านมาในบทนี้จึงเป็นส่วนของการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการสร้างอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

สรุปผลการศึกษา

โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามให้กับฟาร์มรุ่งอรุณ จากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด จากการนำผลงานออกแบบและศึกษาข้อบกพร่องต่างไมาปรับปรุงแก้ไขนั้น ทำให้ได้ผลงานออกแบบอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามที่เข้าใจง่ายตรงกับกลุ่มเป้าหมายสามารถสื่อสารและให้ความรู้ได้ชัดเจนได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบอัตลักษณ์และชุดสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามและจากที่ได้ศึกษาเนื้อหามาทั้งหมดและสร้างสื่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงการมองเห็นปัญหาที่สามารถนำงานออกแบบไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป

อภิปราย

โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกรามให้กับฟาร์มรุ่งอรุณ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานโดนอ้างอิงจากทฤษฎีข้อมูลการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอและหลักการออกแบบส่วนประกอบของมัลติมีเดียโดยผู้ศึกษาได้ดำเนินภายใต้ข้อจำกัด

ด้านภาพกราฟิก

1.โลโก้เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของฟาร์มอย่างชัดเจน

2.คัดกรองข้อมูลการเพาะเลี้ยงอย่างถูกหลักวิธี

3.ออกแบบสื่อให้ความรู้โดยใช้ภาพกราฟิกที่อิงมาจากของจริงเพื่อสร้างจุดเด่นและความแตกต่างที่น่าสนใจ

4.ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย ไม่ใช้ตัวหนังสือที่อ่านยากและใช้สีตัวอักษาที่ไม่กลืนกันจนเกินไป ผู้สนใจสามารถเข้าใจง่าย