Crime law
Blogging

อาชญากรรมและกฎหมาย

อาชญากรรมและกฎหมาย crime law อาชญากรรมตามความหมายของกฎหมายมีความหมายกว้างมากถ้าจะถือความหมายของอาชญากรรมตามนัยแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้ว การกระทำความผิดต่อกฎหมายใด ๆย่อมถือว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมทั้งสิ้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน การฆ่าคน การฝ่าฝืนกฎจราจร ฯลฯ แต่การกระทำเหล่านี้มีความหนักเบาไม่เท่ากัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม crime law crime law โดยทั่วไปความผิดตามกฎหมายอาญาแบ่งเป็นสองประเภท คือ ความผิดลหุโทษ และความผิดอุกฉกรรจ์ ความผิดลทุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท อาจกล่าวได้ว่า  ความผิดลหุโทษเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรง ผู้กระทำผิดจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้กระทำผิดประเภทอื่น โดยอาจได้รับการผ่อนผัน หรือเพียงโทษปรับ ส่วนการปฏิบัติของสังคมต่อผู้กระทำผิดประเภทนี้ก็ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมยอมรับ ความผิดอุกฉกรรจ์ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ถึงลักษณะความผิด กรมตำรวจมหาดไทยได้ว่างระเบียบการรายงานดดีอุกฉกรรจ์ไว้ ดดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ “ดดีอาญาที่มีการกระทำผิดในเรื่องประทุษ ร้ายต่อร่างกายจนถึงตาย  หรือคดีที่มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในลักษณะของคดีชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์ หรือเป็นดดีเหตุพิเศษ เป็นที่สนใจต่อส่วนรวม” กรณีเด็กประกอบอาชญากรรม จะเป็นอย่างไร ในกรณีนี้ สังคมจะยอมรับว่าเด็กเป็นเพียงผู้กระทำผิดกฎหมาย มิใช่เป็นอาชญากร การยอมรับสภาพการกระทำผิดของเด็ก ได้กำหนดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ซึ่งผลของกฎหมายนี้ ก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กกระทำผิดแตกต่างไปจากอาชญากรการพิจารณาความหมายของอาชญากรรมตามนัยกฎหมาย  มีประเด็นสำคัญอันเกี่ยวกับความผิด […]

Juvenile delinquency
Blogging

ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน Juvenile delinquency ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน หรือเรียกอีกชื่อว่า ยุวอาชญากรรม Juvenile delinquency สถิติการประกอบการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน จะมีเพิ่มมากขึ้น เป็น 2.596 เปอเซ็น และจะพบว่าสถิติเด็กและเยาวชนกระทำความผิดในดดีอาญาสูงขึ้นทุกปี ในปี 25 มีเด็กถูกตำรวจจับกุม 2,009 ราย ในปี 2514 4,350 ราย และในปี 2516 มีดดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลดดีเด็กและเยาวชนกลางถึง 764 ราย ความผิดทางดดีอาญาที่เด็กวัยรุ่นเหล่านี้กระทำได้แก่ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ปลันทรัพย์ เป็นต้น ในปี 2526 – 2529 เยาวชนประกอบการกระทำผิดในการประทุษร้ายต่อเจ้าทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และคดียาเสพติด เป็นคดีที่มากที่สุด ยุวอาชญากรรม Juvenile Delinquency คืออะไร คือ การกระทำอันละเมิดกฎหมายอาญาของเด็กและเยาวชน คดีเด็กและเยาวชน ซึ่งสำหรับคำว่าเด็ก ณ ที่นี้ หมายถึงผู้ที่มีอายุเกินกว่า 7ปี […]

Minority
บทความทั่วไป

ปัญหาชนกลุ่มน้อย

ปัญหาชนกลุ่มน้อย Minority ปัจจุบัน ในทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาชนกลุ่มน้อย Minority  โดยมีความมากน้อยแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งรวมของปัญหาชนกล่มน้อยอิตาลี อเมริกาใต้ จีน ยิว อเมริกันนิโกร ลาว ญวน เขมร ฯลฯ รวมทั้งในแถบเอเชียและอเมริกาใต้และไม่มีประเทศใดในโลกที่ประชากรมีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมด Minority ปัญหาชนกลุ่มน้อย คืออะไร เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเป็นที่รวมของบัญหาต่าง ๆ ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้น จะส่งผลไปกระทบ ไม่เฉพาะแต่ในสังคมของตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปกระทบถึงประเทศอื่นด้วย รวมทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวพันกับทัศนคติของคนในประเทศนั้นทั้งชนกลุ่มน้อยและใหญ่ นอกจากนี้ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ยังเกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกประเทศ จึงนับเป็นปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือนต่อชุมชนที่สำคัญยิ่ง เมื่อคนเราต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อถือต่างอุดมการณ์ และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ได้มาอยู่รวมกันก็จะเกิดความขัดแย้งกัน ในสังคมมนุษย์ในทุกที่ แม้แต่ในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สามีภรรยา ฯลฯ ก็ยังมีความขัดแย้งกัน ไม่มากก็น้อยตามสถานการณ์ ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ปัญหาชนกลุ่มน้อยเกี่ยวพันกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง กลุ่มอิทธิพล ปัญหาระหว่างประเทศ ฯลฯ  คำว่าชนกลุ่มน้อย หมายถึงอะไร หรือจะเรียกได้อีกอย่างว่า […]

The America’s poverty
บทความทั่วไป

ปัญหาความยากจนในสหรัฐอเมริกา

ปัญหาความยากจนในสหรัฐอเมริกา The America’s poverty สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ผู้นำโลกเสรีและหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า เป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานการครองชีพดีที่สุดในโลก จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานและสถาบันประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา ในปี 2529 พบว่า จากประชากรอเมริกันประมาณ 240 ล้านคน ประมาณ 14% หรือประมาณ 33 ล้าน 7 แสนคนของประชากรอเมริกันเป็นคนยากจน The America’s poverty บางครอบครัวมีอาหารรับประทานวันละ 1 หรือ 2 มื้อ เท่านั้น ในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันที่อดอาหารและหนาวตายจำนวนไม่น้อย The America’s poverty ปัญหาความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร  ในช่วงต้นปี 2529 ในสหรัฐอเมริกามีการรณรงค์ต่อต้านความยากจน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดพบว่ามี8นอเมริกันที่ยากจน อายุต่ำกว่า 18ลงมา ประมาณ 12 ล้าน 9 แสนคน ประมาณ  ล้านถึง 9 ล้าน 5 แสนคน เป็นอเมริกันอเมริกันผิวดำ […]

Beliefs and Disbeliefs
บทความทั่วไป

ความเชื่อและความไม่เชื่อ

ความเชื่อและความไม่เชื่อ Beliefs and Disbeliefs Beliefs and Disbeliefs พ่อแม่มัก จะถามลูกสาวหรือลูกชายวัยรุ่นว่า “ทำไมลูกทำอย่างนั้น” สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นจำนวนล้าน ๆ ครอบครัวทั่วโลกเรามักจะได้ยินเด็กวัยรุ่นตอบพ่อแม่ของเขาว่า “เพราะว่า” หรือ “ลูกมีเหตุผลของลูก” คำตอบเช่นนี้จะทำให้พ่อแม่คิดว่าพวกวัยรุ่น ไม่สนใจที่จะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ข้อสมมติฐานของ Herbert Blumer สำหรับเรื่อง Beliefs and Disbeliefs ได้มีการกล่าวไว้ว่า ข้อสมมติฐานชั้นพื้นฐานของการโต้ตอบอย่างมีสัญลักษณ์ (symbolic interaction) คือ บุคคลจะประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีความหมายสำหรับเขาและเขาได้กล่าวต่อไปว่า นักสังคมศาสตร์ทั้งหลายก็ยอมรับความจริงข้อนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจทำการวิจัยเลย ต่อมา William W. Reeder ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลแห่งกระทำของบุคคล และได้ทำการระบุ ปัจจัยความเชื่อและความไม่เชื่อ 10 ประการ ที่มีผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของบุคคล Reeder ได้ใช้ Guttman scale ในการ วัดความเชื่อและความไม่ เชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ๆ จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชากรแต่ละประเภทจะมีรูปแบบหรือกระสวนแห่งพฤติกรรมโดยเฉพาะ และรวมกันเข้าเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสังคม  […]

diversity
บทความทั่วไป

ความหลากหลายของภาษา

ความหลากหลายของภาษา diversity นักภาษาเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลาย diversity ของภาษานั้น ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น (dialect) ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน ความหลากหลาย diversity ของภาษา เป็นอย่างไร ภาษาอังกฤษ ถือว่าในยุคปัจจุบันของโลกเรานี้ จัดเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี ภาษาของคนพูดภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มจึงมีลักษณะผิดเพี้ยนกันไป ยิ่งอยู่ไกลกันมากยิ่งผิดเพี้ยนกันไปแต่ละถิ่น และเมื่อไหร่ก็ตามภาษาถิ่นสองภาษ าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลย เมื่อนั้นก็จะถือว่าเป็นคนละภาษา คต่างภาษาจวงทางตอนใต้ของประเทศน  แม้จะไม่ได้มีการติดต่อกับคนไทยมาเป็นเวลานาน แต่ ม.รว.คึกฤทธิ์ปราโมช เล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านไปเยี่ยมประเทศจีนและมีโอกาสไปแถบ คุนหมิง ได้ยินคนจวงพูดกัน ก็เข้าใจ  เพราะมีความคล้ายกับภาษาเหนือของไทย ท่านจึงพูดกับเขาเป็นทำนองว่า เขาพูดภาษาไทยได้ เขากลับพูดว่า “มึงมาแต่ไหนจึงพูดจวงได้” เสียอีกคนปากีสถานพูด แต่อย่างไรก็ตามก็มีภาษาที่เราถือว่าเป็นคนละภาษาแต่พูดกันรู้เรื่อง เช่น ภาษาอูรดู […]

Occupational disease
บทความทั่วไป

โรคจากการประกอบอาชีพ

โรคจากการประกอบอาชีพ  Occupational disease ความหมายและความสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ Occupational disease คือ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับเงินทดแทน ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงโรคหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับงานหรืออยู่ในบรรยากาศของการทำงานที่เป็นพิษภัย จนเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมจนเจ็บป่วยเป็นโรค หรือพิการ   Occupational disease มีความหมายว่าอย่างไร การเจ็บป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างคนงานผู้ที่อยู่ในบรรยากาศของการทำงานเกิดอาการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพงาน หรือเรียกว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคจากการประกอบอาชีพนับตั้งแต่มนุษย์ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งรู้จักคิดกันประดิษฐ์เพื่อการผลิตสิ่งของเครื่องใช้และมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตลอดเวลา สิ่งที่พบควบคู่กันมาก็คือความ เจ็บป่วยหรือโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน การผลิตต่าง ๆ เช่น สมัยก่อนคริสตศักราชมีการพบว่าคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแยกสกัดโลหะเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งจากการสันนิษฐานเชื่อว่าคนงานหายใจเอาฝุ่นแร่จากการสกัดโลหะเข้าสู่ร่างกาย เกิดการสะสมของสารตะกั่วทำให้ป่วยเป็นโรคแพ้พิษตะกั่ว จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การผลิตที่ก้าวไกลของโลหะได้มีการนำสารเคมีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิตมากมาย ดังนั้น จึงควรมีการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้วัตถุสิ่งของและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สัมผัสในการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นให้เกิดความปลอดภัยโรคจากการประกอบอาชีพอาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย เช่น การบาดเจ็บอย่างเฉียบพลันจากการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดโดยอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ การบาดเจ็บอย่างเรื้อรังของร่างกายทั้งภายในและภายนอกร่างกาย จากการทำงานซ้ำซากหรือการปฏิบัติตัวผิดท่าปฏิกิริยาภูมิแพ้จากบรรยากาศในการทำงาน ก่อเกิดโรคปอดชนิดต่าง ๆ จากฝุ่นหรือวัตถุอันตรายที่ได้สัมผัส พิษจากวัตถุอันตรายต่าง ๆ สารเคมี จากการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารทำละลาย การกลายพันธ์มะเร็ง และอื่น ๆ สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ […]

Solid waste
บทความทั่วไป

ทำความรู้จักมูลฝอย

ทำความรู้จักมูลฝอย Solid waste ในเรื่องของขยะมูลฝอย Solid waste มีเนื้อหาเป็นอย่างไร มีทั้งหมดกี่ประเภท แต่ละประเภทมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปหาทำตอบกัน Solid waste treatment คืออะไร ประเภทของมูลฝอย แบบทั่วไป หมายความถึง ขยะมูลฝอยอื่นใด ที่มิใช่มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ย่อยสลายได้ หมายความถึง ประเภทเศษอาหาร เศษพืช ผักผลไม้รวมตลอดจนสิ่งอื่นใดที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อย และ ไม่ใช่ที่ติดเชื้อหรืออันตราย นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หมายความถึง ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น อันตราย หมายความถึง ที่มีส่วนประกอบหรือมีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย เช่น สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่มีความเป็นพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารอันตรายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ติดเชื้อ หมายความถึง ที่มีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในปริมาณที่สามารถเกิดโรคได้ ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้น หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค […]

Language and Brain
Blogging

ภาษาและสมอง

ภาษาและสมอง Language and Brain การศึกษาเรื่องกลไกของสมองนี้ Language and Brain เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1848 มีชายคนหนึ่งชื่อ Phineas Gage เป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนถูกท่อนเหล็กขนาดยาว 4 ฟุตกระเด็นมาถูกหัวจนสมองทะลุเป็นช่องเข้าไปเขาไม่เป็นอะไรนอกจากค่อนข้างเอาใจตัวเองและเจ้าอารมณ์แต่เขาก็ยังมีอายุต่อไปได้อีก12 ปี ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดจึงเริ่มศึกษาการทำงานของสมองของเขา เขาเองก็ได้เงินไม่น้อยในการออกแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองความต้องการของคนที่อยากเห็นตัวเขาและท่อนเหล็กที่กระเด็นถูกหัวเขา สิ่งที่ทุกคนสงสัยและอยากรู้ก็คือว่า ทั้ง ๆ ที่สมองของเขาเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้แล้ว ทำไมสติปัญญา ความสามารถทางสมองของเขาทำไมไม่กระทบกระเทือนเลย ทำความรู้จักกับภาษาและสมอง Language and Brain บางท่านจะสงสัยว่าทำไมเราจึงเรียนเรื่องสมองและส่วนต่าง ๆ ของสมองด้วยทั้ง ๆ ที่เรามิใช่แพทย์ แต่เราจะต้องไม่ลืมว่าสมองมีส่วนสัมพันธ์กับภาษาและการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์อยู่มาก ความเข้าใจการทำงานของสมองก็จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นในสมองได้ดีขึ้น ปัจจุบันนี้ภาษาศาสตร์เชิงประสาท อันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับภาษาและกลไกของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษา ยังนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น จะต้องมีการศึกษาคันคว้าอีกมาก ส่วนประกอบของสมอง สมองเป็นส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของร่างกาย ทุกคนทราบดีว่า สมองอยู่ใต้กะโหลกศีรษะ มีเซลล์ประสาท  (neuron) ประมาณ 10 พันล้านเซลล์ เซลล์ประสาทเหล่านี้รวมกันอยู่ที่เปลือกนอกของสมอง (cerebral cortex) สีของเชลล์ประสาทค่อนข้างคล้ำ […]

Language and Logic
บทความทั่วไป

ภาษาและตรรกะ

ภาษาและตรรกะ Language and Logic   Language and Logic เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผล ที่แสดงออกมาเป็นภาษา เหตุผลนั้นอยู่ในความคิด เวลาที่เราต้องการจะสื่อสาร ให้คนอื่นได้รับทราบและรับรู้ถึงเหตุผลในความคิดของเรา ก็ต้องใช้สัญลักษณ์ คือ ภาษา เป็นสื่อในการถ่ายทอดความเกิด ดังนั้น “ภาษา” และ “ตรรกวิทยา”ย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กัน แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่การจำแนกความแตกต่างระหว่างภาษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรรกวิทยา และ ภาษาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตรรกวิทยา หน้าที่ของภาษาและตรรกะวิยา Language and Logic เป็นอย่างไร เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ภาษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด และจัดว่ามันเป็นเครื่องมือที่แสนจะละเอียด และ ซับซ้อน จนเรามักจะใช้มันอย่างผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง มีนักปรัชญาในสมัยใหม่ท่านหนึ่ง ชื่อว่า เบิร์กเล่ย์ (George Berkeley : 1685 – 1753) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ภายา” ไว้ว่า “การสื่อสารความคิด … ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพียงอย่างเดียว ของภายา อย่างที่เราเข้าใจกัน […]